Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 194 040 броя бракувани, недемонтирани павета с размер 9-10 см, с местонахождение разтоварището на жп гара Бояново

16.05.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 20, ал. 1, т.1 от Закона за железопътния транспорт, чл. 61, чл. 64 от Закона за държавната собственост, чл.69 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, Раздел II от „Наредба № 7/14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост“, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997г., последно изменение бр. 102/2005 г. и в сила от 01.01.2006 г.) в изпълнение на Заповед № 883/30.04.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ” и Решение № 11-04/18 от 13.04.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на 194 040 броя бракувани, недемонтирани павета с размер 9-10 см, с местонахождение разтоварището на жп гара Бояново. Демонтирането, натоварването и транспорта са за сметка на купувача.

 Начална тръжна  цена 29 106,00 (двадесет и девет хиляди сто и шест) лева без ДДС.

 Депозитът за участие в търга е в размер на 2 910,60 (две хиляди деветстотин и десет лева и шестдесет стотинки) и следва да е платен до 15,30 часа на 30.05.2018 г. /сряда/.

 Начин на плащане на цената – в лева,  в касата или по сметка на ЖПС Бургас, IBAN: BG95BPBI79371025777501, BIС: BPBIBGSF при банка Юробанк България АД клон Бургас.

Тръжната документация за участие в търга,  може да се закупи в срок до 16,45 часа на 25.05.2018 г. (петък), в счетоводството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ №1, срещу невъзвръщаема сума  в размер на 100,00(сто) лева.

Огледа на активите, се извършва всеки работен ден от 9,00 до 16,45 часа до 28.05.2018 г. /понеделник/ срещу документ за закупена тръжна документация. При огледа кандидатите ще бъдат придружавани от представител на ДП „НК ЖИ” – ЖПС Бургас.

 Местоположението на активите е разтоварището на жп гара Бояново.

 Краен срок за приемане на заявления за участие в търга се приемат от 8,00 часа на 23.05.2018 г. до 16,45 часа на 30.05.2018 г. /сряда/, в деловодството на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, бул. “Иван Вазов” № 1.

            Отварянето и класирането на офертите – 13,00 часа на 04.06.2018г. в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се проведе на 14.06.2018 г. /четвъртък/ от 13,00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, на адрес: гр. Бургас, бул. “Иван Вазов” № 1, етаж 1, стая № 6., при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16,45 часа на 11.06.2018 г./понеделник/;

            - внасяне на депозит за участие в търга – до 15,30 часа на 13.06.2018 г. /сряда/, в гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6, ЖПС Бургас;

            - оглед на активите - всеки работен ден от 9,00 до 16,45 часа до 12.06.2018 г. /вторник/ срещу документ за закупена тръжна документация;

            - приемане на заявления за участие в търга до 16,45 часа на 13.06.2018 г. /сряда/

 Отварянето и класирането на офертите – 13,00 часа на 14.06.2018г. в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ №1, етаж 1, стая № 6

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, телефон за връзка: 056/842 752; 0887 27 14 00.