Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия”, в района на жп гара Тракия /част от ПИ 56784.540.1358

30.05.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1034/23.05.2018г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-03/18 от 16.03.2018г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

  1. „Открита площ – 30,00 кв. м”, с местонахождение гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ж.к. „Тракия”, в района на жп гара Тракия /част от ПИ 56784.540.1358 по КК на гр. Пловдив/, за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ за автомонтьорски услуги.

        Търгът ще се проведе на 06.07.2018 г. (петък) от 9,00 часа.           

- начална тръжна месечна наемна цена – 56,00 (петдесет и шест) лева без включен ДДС

- депозит 100% от началната цена – 56,00 (петдесет и шест) лева без включен ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

  1. „Помещение – 19,00 кв. м, част от сграда „Прелезопазачница и четно” (с идентификатор 10104.502.2.4 по КК на с. Варвара)”, с местонахождение с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, в района на жп гара Варвара, за търговска дейност – продажба на цветя.

        Търгът ще се проведе на 06.07.2018 г. (петък) от 10,00 часа.

- начална тръжна месечна наемна цена – 60,00 (шестдесет) лева без включен ДДС.

- депозит 100% от началната цена – 60,00 (шестдесет)   лева без ДДС.

- цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

            Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 25.06.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 29.06.2018 г. (петък);

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив,  гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 02.07.2018г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 02.07.2018г. (понеделник).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 28.06.2018 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, бул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535