Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в приемното здание на жп гара Горна Оряховица с идентификатор 16359.501.20.1

05.06.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1035/23.05.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 08-03/18 от 16.03.2018 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В

 

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. 1. „Помещение – 48,20 кв.м” с местонахождение гр. Горна Оряховица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, в приемното здание на жп гара Горна Оряховица (сграда с идентификатор 16359.501.20.1 по КК на гр. Горна Оряховица) за търговска дейност – продажба на кафе, цигари, безалкохолни напитки, пакетирани изделия, приемане на фишове от „Български спортен тотализатор” и др.

- дата и час на търга 12.07.2018 г. (четвъртък) от  10,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 371,00 (триста седемдесет и един) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 371,00 (триста седемдесет и един) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  1. „Площ– 1,00 кв.м за поставяне на рекламно-информационен елемент /РИЕ/” с местонахождение гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен, на първия етаж на южната стена на чакалнята, над източен вход № 2 за чакалнята, откъм гаровия площад на приемното здание на жп гара Шумен (сграда с идентификатор 83510.669.492.1.3 по КК на гр. Шумен) за рекламна дейност.

- дата и час на търга 12.07.2018 г. (четвъртък) от  11,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 9,00 (девет) лева, без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 9,00 (девет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 02.07.2018г.(понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно. Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.07.2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 05.07.2018 год. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 06.07.2018 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.07.2018 г. (петък).

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12, GSM: 0888699987; 0889 44 64 25;