Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на ЖПС Горна Оряховица

10.07.2018 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1294/26.06.2018 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 10-03/18 от 30.03.2018 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Открита площ – 500,00 кв.м, от които 6,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /павилион/ за офис, 7,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ - контейнер за склад и 487,00 кв.м за търговска дейност, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали“, с местонахождение гр. Борово, община Борово, област Русе, в района на жп гара Борово /част от ПИ 05611.1.1340 по КК на гр. Борово/.

Търгът ще се проведе на 16.08.2018 г. (четвъртък), от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лева без включен ДДС, от които 355,00 (триста петдесет и пет) лева без включен ДДС за открита площ – 487,00 кв.м за за търговска дейност, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/,11,00 (единадесет) лева без включен ДДС за открита площ – 6,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /павилион/ за офис и 9,00 (девет) лева без включен ДДС за открита площ – 7,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ - контейнер за склад;

- депозит за участие в търга в размер на 375,00 (триста седемдесет и пет) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

  1. „Открита площ – 500,00 кв.м, от които 6,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /павилион/ за офис, 7,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ - контейнер за склад и 487,00 кв.м за търговска дейност, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали“, с местонахождение гр. Две могили, община Две могили, област Русе, в района на жп гара Две могили /част от ПИ 20184.1.1597 по КК на гр. Две могили/.

Търгът ще се проведе на 16.08.2018 г. (четвъртък), от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 450,00 (четиристотин и петдесет) лева без включен ДДС, от които 426,00 (четиристотин двадесет и шест) лева без включен ДДС за открита площ – 487,00 кв.м за търговска дейност, складиране и извозване на отпадъци от черни и цветни метали,13,00 (тринадесет) лева без включен ДДС за открита площ – 6,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /павилион/ за офис и 11,00 (единадесет) лева без включен ДДС за открита площ – 7,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ - контейнер за склад;

- депозит за участие в търга в размер на 450,00 (четиристотин и петдесет)лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, в залата за търгове.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 06.08.2018 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 или в касата на поделението в район Русе на адрес: гр. Русе, пл. „Александър Стамболийски” № 1, ет. 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 09.08.2018 г. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 10.08.2018 г. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 10.08.2018 г. (петък).

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.08.2018 г. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” към ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, тел. 0886 741 037.