Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост в района на УДВГД София

13.03.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 393/20.02.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 24-12/18 от 11.12.2018 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Площ – 6,00 кв.м”, с местонахождение гр. Монтана, общ. Монтана, обл. Монтана, в чакалнята на приемното здание на жп гара Монтана (сграда с идентификационен № 48489.5.148.1 по КК на гр. Монтана), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на сладкарски изделия и закуски.

Търгът ще се проведе на 19.04.2019 г. (петък) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 09,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 26,00 (двадесет и шест) лв. без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 26,00 (двадесет и шест) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 08.04.2019 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 25,00  (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 12.04.2019 г. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 15.04.2019 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.04.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.04.2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, УДВГД София, тел. 932-20-68, GSM 0882 006 123.