Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в района на УДВГД София

13.03.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед                           № 392/20.02.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 24-12/18 от 11.12.2018 г.  на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Площ – 4,00 кв.м”, с местонахождение гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Мездра (сграда с идентификационен № 47714.500.1840.6 по КК на гр. Мездра), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност с промишлени стоки.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 25,00 (двадесет и пет) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

- дата и час на търга – 19.04.2019 г. (петък) от 10,00 часа.

  1. „Площ – 3,00 кв.м”, с местонахождение гр. Мездра, общ. Мездра, обл. Враца, в чакалнята на приемното здание на жп гара Мездра (сграда с идентификационен № 47714.500.1840.6 по КК на гр. Мездра), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност – продажба на сладкарски изделия и закуски.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 18,00 (осемнадесет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 18,00 (осемнадесет) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 19.04.2019 г. (петък) от 11,00 часа.

  1. „Открита площ – 1,00 кв. м”, с местонахождение гр. Роман, общ. Мездра, обл. Враца, на перона /част от УПИ № ІХ, кв. 70 по КП на гр. Роман/ под козирката на приемното здание на жп гара Роман, за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат.

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 35,00 (тридесет и пет) лв. без вкл. ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 35,00 (тридесет и пет) лв;

            - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева с  ДДС.

            - дата и час на търга - 19.04.2019 г. (петък) от 13,00 часа.

            Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД София, находяща се в гр. София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, заседателна зала.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на            08.04.2019 г. (понеделник) в счетоводството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн. М.Луиза”120а, етаж 4. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 12.04.2019 г. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД София.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Кн.М.Луиза” №120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа на 15.04.2019 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 15.04.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж 4, в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 11.04.2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр.София, УДВГД София, тел.932-20-68,GSM: 0882 006 123.