Обяви

Търгове с тайно наддаване за продажба на движими вещи - автомобили в движение, намиращи се на територията на ЖПС Шумен

10.04.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 622/29.03.2019 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповеди №№ V-177, V-178, V-179, V-180 от 04.04.2019 г. на Директора на ЖПС Шумен

 

 

          О Б Я В Я В А

            Търгове с тайно наддаване за продажба на движими вещи, намиращи се на територията на ЖПС Шумен, както следва:

- Търг № 1 – Товарен автомобил в движение, ГАЗ 53 А бордови, на бензин и газ с регистрационен № В 7732 КС – 720,00 (седемстотин и двадесет) лева, без ДДС.

- Търг № 2 – Специален автомобил в движение, ГАЗ 66 с регистрационен № В 7734 КС – 850,00 (осемстотин и петдесет) лева, без ДДС.

- Търг № 3 – Лекотоварен автомобил-фургон в движение, „Рено Рапид“ с регистрационен № В 8518 СХ – 450,00 (четиристотин и петдесет) лева, без ДДС.

- Търг № 4 – Товарен автомобил в движение, ГАЗ 53 бордови с регистрационен № В 2421 КС – 840,00 (осемстотин и четиридесет) лева, без ДДС.

Транспорта и разноските по прехвърлянето да са за сметка на купувачите.

Откриване на тръжните процедури от 08:00 часа на 18.04.2019 г.

Депозитите за участие в търговете, в размер на 10 на сто от началната тръжна цена, се внасят до 23.04.2019 г., както следва:

- за търг № 1 – 72,00 (седемдесет и два) лева, без ДДС.

- за търг № 2 – 85,00 (осемдесет и пет) лева без ДДС.

- за търг № 3 – 45,00 (четиридесет и пет) лева без ДДС.

- за търг № 4 – 84,00 (осемдесет и четири) лева без ДДС.

Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖПС Шумен в ЦКБ АД, IBAN: BG42 CECB 9790 33H1 7008 00, BIС: CECB BGSF.

Тръжните документации за участие в търговете се закупува в срок до 16:00 часа на 22.04.2019 г., в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева с включен ДДС, платими в касата на ЖПС Шумен.

            Огледите на активите се извършват всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 23.04.2019 г. (вторник), срещу документ за закупена тръжна документация, след предварителна заявка.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търговете до 16:45 часа на 24.04.2019 г. (сряда) в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1.

Отваряне и класиране на офертите в тръжни листи ще се извърши в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в конферентна зала на 25.04.2019 г. (четвъртък), както следва:

  • 10:00 часа – за търг № 1
  • 10:30 часа – за търг № 2
  • 11:00 часа – за търг № 3
  • 11:30 часа – за търг № 4

При неявяване на кандидати за участие в търговете, повторни тръжни процедури ще се открият на 25.04.2019 г. (четвъртък) от 13:00 часа в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжни документации – до 16:00 часа на 03.05.2019 г. (петък).

- внасяне на депозити за участие в търговете – до 07.05.2019 г. (вторник).

- оглед на актива – всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 07.05.2019 г. (вторник).

- приемане на заявления за участие в търга до 16:45 часа на 08.05.2019 г. (сряда).

Отваряне и класиране на офертите в тръжни листи ще се извърши в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в конферентна зала на 09.05.2019 г. (четвъртък), както следва:

  • 10,00 часа – за търг № 1
  • 10,30 часа – за търг № 2
  • 11,00 часа – за търг № 3
  • 11,30 часа – за търг № 4

 

 

За контакти тел.: 0885224464