Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на апартамент № 5, находящ се на втори жилищен етаж, блок № 17, ж.п. Фондове, гр. Бургас, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.159.1.5, със застроена площ от 30,10 (тридесет цяло и десет стотни) кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж

12.04.2019 г.

ДП "НАЦИОНАРНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

       На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 2 от 08.04.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

       Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 5, находящ се на втори жилищен етаж, блок № 17, ж.п. Фондове, гр. Бургас, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.159.1.5, със застроена площ от 30,10 (тридесет цяло и десет стотни) кв.м, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

       Търгът ще се проведе на 20 май 2019 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 18 850,00 (осемнадесет хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 9 000,00 (девет хиляди) лева, вносим, в срок до 13 май 2019 г. (понеделник);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

       Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 08 май 2019 г. (сряда), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

      Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 13 май 2019 г. (понеделник).

      Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 13 май 2019 г. (понеделник).

      Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 13 май 2019 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

      За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова