Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на апартамент № 2 (две), находящ се на първи жилищен етаж, вх. „А“, Изток, ул. „Железничар“ № 7, гр. Стара Загора, област Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.522.5521.1.2

10.05.2019 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

О Б Я В Я В А

       Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 2 (две), находящ се на първи жилищен етаж, вх. „А“, Изток, ул. „Железничар“ № 7, гр. Стара Загора, област Стара Загора, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.522.5521.1.2, със застроена площ от 51,74 кв.м, състоящ се от дневна, кухня с ниша, баня с тоалетна и коридори, заедно с принадлежащото му избено помещение № 2, с площ от 8,72 кв.м, както и 11,71 % идеални части от общите части на сградата и 65,24 кв. м от правото на строеж върху мястото.

      Търгът ще се проведе на 17 юни 2019 г. (понеделник) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 16 070,00 (шестнадесет хиляди и седемдесет) лева, без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 8 000,00 (осем хиляди) лева, вносим, в срок до 10 юни 2019 г. (понеделник);

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

     Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 05 юни 2019 г. (сряда), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

     Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 10 юни 2019 г. (понеделник).

     Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 10 юни 2019 г. (понеделник).

     Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 10 юни 2019 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

     За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова