Обяви

Продажба на жилище, апартамент с идентификатор 47714.500.1483.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мездра, община Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се на втори жилищен етаж, ул. „Шипка“ № 48, блок № 13, гр. Мездра, представляващ апартамент № 7.

11.09.2019 г.

ДП "Национална компания железопътна инфраструктура

О Б Я В Я В А

           Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ жилище, апартамент с идентификатор 47714.500.1483.2.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мездра, община Мездра, одобрени със Заповед № РД-18-1097/11.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се на втори жилищен етаж, ул. „Шипка“ № 48, блок № 13, гр. Мездра, представляващ апартамент № 7, със застроена площ 59,80 кв.м, състоящ се от кухня, килер, спалня, сервизно помещение, антре и две тераси, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху общински поземлен имот с идентификатор 47714.500.1483, ведно с прилежащото му мазе № 7 (седем), със застроена площ 21,50 кв.м, полезна площ 16 кв.м.

          Търгът ще се проведе на 18 октомври 2019 г. (петък) в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 16 693,00 (шестнадесет хиляди шестстотин деветдесет и три) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 8 000,00 (осем хиляди) лева, вносим, в срок до 14 октомври 2019 г. (понеделник);

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 07 октомври 2019 г. (понеделник), в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

         Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 14 октомври 2019 г. (понеделник).

         Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 14 октомври 2019 г. (понеделник).

         Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 10 октомври 2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

          За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова