Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост в района на ЖПС Бургас

09.10.2019 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 и чл.19, ал.2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 1726/26.09.2019 г. и № 1728/26.09.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 11-06/19 от 27.06.2019 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

О Б Я В Я В А

           1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 150,00 кв.м, от които площ № 1 – 122,20 кв.м за товаро-разтоварна дейност и извозване на отпадъци от черни и цветни метали, площ № 2 – 3,60 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис, площ № 3 – 5,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – навес (без оградни стени) за склад, площ № 4 – 9,60 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – контейнер за складиране на отпадъци от черни и цветни метали и площ № 5 – 9,60 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – контейнер за складиране на отпадъци от електроуреди и бяла техника“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов /част от ПИ с идентификатор 07079.621.215 по КК на гр. Бургас/.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 172,00 (сто седемдесет и два) лева без включен ДДС, от които 104,00 (сто и четири) лева без включен ДДС за открита площ № 1 – 122,20 кв.м за товаро-разтоварна дейност и извозване на отпадъци от черни и цветни метали, 14,00 (четиринадесет) лева без включен ДДС за открита площ № 2 – 3,60 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис, 14,00 (четиринадесет) лева без включен ДДС за открита площ № 3 – 5,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – навес (без оградни стени) за склад, 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС за открита площ № 4 – 9,60 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – контейнер за складиране на отпадъци от черни и цветни метали и 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС за открита площ № 5 – 9,60 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – контейнер за складиране на отпадъци от електроуреди и бяла техника.

- депозит за участие в търга 100 % от началната тръжна месечна цена - 172,00 (сто седемдесет и два) лв.

- дата и час на търга – 15.11 2019 г. (петък) от 09,00 часа.

            2 . Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 800,00 кв.м“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Бургас разпределителна /товарна/, част от ПИ с идентификатор 07079.605.534 по КК на гр. Бургас, за складиране, извозване и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали.

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 679,00 (шестстотин седемдесет и девет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга 100 % от началната тръжна месечна цена - 679,00 (шестстотин седемдесет и девет) лева без включен ДДС;

- дата и час на търга – 15.11 2019 г. (петък) от 11,00 часа.

Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, стая 6.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Бургас или по банкова сметка на ЖПС Бургас.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 04.11.2019 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

                                                                                                                                      

Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16,00 часа на 08.11.2019 г. (петък), в касата на ЖП Секция Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, или по банков път по сметката на поделението.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1 в срок до 16,00 часа на 11.11.2019 г. (понеделник).

Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 11.11.2019 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Бургас в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 07.11.2019 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, Яна Георгиева – и. д. Ръководител звено/служба „УСК” към ЖПС Бургас, тел. 0889 755 916.