Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на УДВГД Пловдив

14.01.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 2314/11.12.2019 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 13-09/19 г. от 19.09.2019 г. на УС на ДП „НК ЖИ”

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Помещение с площ – 190,08 кв.м в сграда с идентификатор 36498.505.3074.1 по КК на гр. Карлово”, с местонахождение гр. Карлово, община Карлово, област Пловдив, на първия етаж в северната част на ниското тяло на приемното здание на жп гара Карлово, зала за танцова дейност, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 300,00 (триста) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 300,00 (триста) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 20.02.2020 год. (четвъртък) от 09:30 ч.

Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, бул. „Македония”№ 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 10.02.2020 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония”№ 2 в срок до 16:00 часа на 14.02.2020 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.02.2020 год. (петък).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 12.02.2020 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Македония” № 2, тел. 032/635-158; 0884 690111; 0885 022962.