Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 61813.750.132 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с площ от 679 (шестстотин седемдесет и девет) кв. м, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Разлог, гр. Разлог, ул. „Промишлена зона“

14.01.2020 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 31 от 18.12.2019 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 61813.750.132 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-33/15.05.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с площ от 679 (шестстотин седемдесет и девет) кв. м, начин на трайно ползване: за друг поземлен имот за движение и транспорт, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Разлог, гр. Разлог, ул. „Промишлена зона“.

Търгът ще се проведе на 20 февруари 2020 г. в сградата на Централно управление на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер 27 129,00 (двадесет и седем хиляди сто двадесет и девет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 13 000,00 (тринадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 14 февруари 2020 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП „НКЖИ”.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 10 февруари 2020 г., в стая № 113 на ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП „НКЖИ” – Централно управление, гр. София, бул. „Мария Луиза” № 110 в срок до 16:45 часа на 14 февруари 2020 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 14 февруари 2020 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 12 февруари 2020 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.