Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти –публична държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

09.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

 На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1506/27.08.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 12-05/20 от 21.05.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

  

О Б Я В Я В А

    

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

 

1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Дългопол, община Дългопол, област Варна, в чакалнята на приемното здание на жп гара Дългопол (сграда с идентификатор 24565.502.2015.2 по КККР на гр. Дългопол), за търговска дейност – поставяне на кафе - автомат.

- дата и час на търга 16.10.2020 г. (петък) от 09,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 42,00 (четиридесет и два) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 42,00 (четиридесет и два) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

 

2. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение с. Езерово, община Белослав, област Варна, на първи перон на жп гара Езерово (съоръжение, изградено в ПИ с идентификатор 27125.49.131 по КККР на с. Езерово), за поставяне на комбиниран вендинг автомат за топли, студени напитки и пакетирани изделия.

- дата и час на търга 16.10.2020 г. (петък) от 10,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 52,00 (петдесет и два) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 52,00 (петдесет и два) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 05.10.2020 год. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 08.10.2020 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 09.10.2020 год. (петък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 12.10.2020 год. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 12.10.2020 год. (понеделник).

Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори  в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97 и GSM: 0884693069.