Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост в района на ЖПС Шумен

14.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди №№ 1472 и 1473/21.08.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 12-05/20 от 21.05.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

 

1. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 12,00 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на жп гара Шумен (в ПИ с идентификатор 83510.669.506 по КК на гр. Шумен), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 21.10.2020 г. (сряда), от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 53,00 (петдесет и три) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 53,00 (петдесет и три) лв.;

- цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС.

 

2. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 36,00 кв.м”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на жп гара Шумен (в ПИ с идентификатор 83510.669.163 по КК на гр. Шумен), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност с промишлени стоки.

Търгът ще се проведе на 21.10.2020 г. (сряда), от 10,15 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 157,00 (сто петдесет и седем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга в размер на 157,00 (сто петдесет и седем) лв.;

- цена на тръжната документация – 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС.

 

Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Шумен или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 12.10.2020 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 14.10.2020 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, в срок до 16,00 часа на 15.10.2020 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 15.10.2020 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Шумен в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 13.10.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, или на тел. 0888603145.