Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, намиращи се в района на УДВГД Пловдив, както следва: 83117 бр. демонтирани павета, находящи се на територията на кантарен участък Пловдив

17.09.2020 г.

                                                                                         ДП "НАЦИОНЯЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.), в изпълнение на Заповед № 1502/28.08.2020 г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ” и Заповед № 213/09.09.2020 г. на Директора на УДВГД Пловдив

                                              

                                                                                                                             О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, намиращи се в района на УДВГД Пловдив, както следва: 83117 бр. демонтирани павета, находящи се на територията на кантарен участък Пловдив.

Откриване на тръжната процедура от 9,00 часа на 25.09.2020 г. (петък), при:

  1. Начална тръжна цена 20 779,25 (двадесет хиляди седемстотин седемдесет и девет лева и 0,25 стотинки) лева без ДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 2077,93 (две хиляди седемдесет и седем лева и 0,93 стотинки) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на УДВГД Пловдив, в Централна кооперативна банка IBAN: BG67CECB97903384868200 BIC: CECBBGSF.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16,00 часа на 25.09.2020г. (петък), от звено/служба УСИК в УДВГД, гр. Пловдив, ет. 5, стая 519, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100,00 (сто) лева, платими в касата на УДВГД Пловдив.

Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9,00 до 16,00 часа след публикуване на обявата до 29.09.2020 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на актива – Кантарен участък гр. Пловдив.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 01.10.2020 г. (четвъртък), в гр. Пловдив, деловодството на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2.

Отваряне и класиране на офертите - 02.10.2020 г. (петък), от 11,00 часа в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2, селекторна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 06.10.2020 г. (вторник), от 9,00 часа в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – до 16,00 часа на 12.10.2020 г. (понеделник) в гр. Пловдив, от звено/служба УСИС в УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 5, стая 519.

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16,00 часа на 14.10.2020 г. (сряда), в касата или по банковата сметка на УДВГД Пловдив, в Централна кооперативна банка IBAN: BG67CECB97903384868200 BIC: CECBBGSF;

-оглед на актива – всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа на 13.10.2020 г. (вторник), срещу документ за закупена тръжна документация.

- приемане на заявления за участие в търга до 16,00 часа на 15.10.2020 г. (четвъртък), в гр. Пловдив, деловодството на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2

- Отваряне и класиране на офертите - 16.10.2020 г. (петък), 11,00 часа в гр. Пловдив, Административна сграда на УДВГД, ул. „Македония“ № 2, ет. 2, селекторна зала.

За контакти тел.: 0885022962