Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна собственост в района на УДВГД София

16.09.2020 г.

                                                                            ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

        На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед

№ 1462/21.08.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 15-06/20 от 25.06.2020 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания Железопътна инфраструктура /ДП НК ЖИ/

 

                                                                        О Б Я В Я В А

 

           Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Помещения с обща площ – 127,75 кв.м”, с местонахождение      гр. Перник, община Перник, Софийска област, в приемното здание на жп гара Перник пътническа (сграда с идентификатор 55871.505.837.5 по КК на гр. Перник), за магазин за дрехи втора употреба.

            Търгът ще се проведе на 23.10.2020 г. (петък) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, от 09,00 часа, при:

            - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 443,00 (четиристотин четиридесет и три) лева без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 443,00 (четиристотин четиридесет и три) лв.;

            - начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

           Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 12.10.2020 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

           Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а в срок до 16,00 часа на 19.10.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 19.10.2020 г. (понеделник).

             Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на УДВГД София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

          Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.10.2020 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

           Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба ”УСИК” към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.