Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна собственост в района на ЖПС София

16.09.2020 г.

                                                                                  ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

            На основание чл.19, ал.2 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1558/03.09.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 16-07/20 от 09.07.2020 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

                                                                            О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, представляващи:                             

         1. „Открита площ № 43 – 18,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, район Сердика, област София град, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 114А (част от ПИ с идентификатор 68134.511.100 по КККР на гр. София), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за гараж.

            Търгът ще се проведе на 23.10.2020 г. (петък) от 09,00 часа при:

            - начална тръжна месечна наемна цена – 25,00 (двадесет и пет) лева без включен ДДС;

            - депозит за участие в търга – 25,00 (двадесет и пет) лв., без включен ДДС,

            - цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

        2. „Открита площ № 19 – 23,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, район Сердика, област София град, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 116А (част от ПИ с идентификатор 68134.511.100 по КККР на гр. София), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за гараж.

           Търгът ще се проведе на 23.10.2020 г. (петък) от 10,00 часа при:

            - начална тръжна месечна наемна цена – 32,00 (тридесет и два) лв. без включен ДДС,

            - депозит за участие в търга – 32,00 (тридесет и два) лв., без включен ДДС,

            - цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

         3. „Открита площ № 11 – 22,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, район Сердика, област София град, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 122В (част от ПИ с идентификатор 68134.511.100 по КККР на гр. София), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за гараж.

            Търгът ще се проведе на 23.10.2020 г. (петък) от 11,00 часа при:

            - начална тръжна месечна наемна цена – 31,00 (тридесет и един) лв. без включен ДДС,

            - депозит за участие в търга – 31,00 (тридесет и един) лв., без включен ДДС,

            - цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

            Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

            Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 12.10.2020 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

         Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 19.10.2020 г. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 19.10.2020 г.

            Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

            Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 15.10.2020 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

             Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637