Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост в района на ЖПС София

21.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

           На основание чл.16, ал.5 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1559/03.09.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 16-07/20 от 09.07.2020 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

            Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5(пет) години на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:                             

            1. „Открита площ – 20,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, кв. „Военна рампа“, на парапет на жп мост над бул. „Илиянци“, между жп гара София север и жп гара Илиянци, на км 7 + 525, за рекламна дейност – поставяне на РИЕ.

             Търгът ще се проведе на 28.10.2020 г. (сряда) от 09,00 часа при:

             - начална тръжна месечна наемна цена – 100,00 (сто) лева без включен ДДС;

             - депозит за участие в търга – 100,00 (сто) лв., без включен ДДС,

             - цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

         2. „Открита площ – 100,00 кв.м, от които 20,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за изработване на надгробни плочи и 80,00 кв.м за складиране на материали“, с местонахождение гр. София, община Столична, област София град, район Връбница, междугарие Централна жп гара София – Волуяк, на км 3+500, след спирка Връбница (попадащ в имот с идентификатор 68134.4411.2475 по КК на р-н Връбница, гр. София).

              Търгът ще се проведе на 28.10.2020 г. (сряда) от 10,00 часа при:

             - начална тръжна месечна наемна цена – 90,00 (деветдесет) лева без включен ДДС, от която 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС за открита площ – 20,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за изработване на надгробни плочи и 70,00 (седемдесет) лева без включен ДДС за открита площ - 80,00 кв.м за складиране на материали,

              - депозит за участие в търга – 90,00 (деветдесет) лева без включен ДДС,

              - цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

             3. „Открита площ – 73,30 кв.м“, с местонахождение гр. Костенец, община Костенец, област Софийска, в района на жп гара Костенец (част от УПИ І – за жп гара по КП на гр. Костенец), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за ресторант.

             Търгът ще се проведе на 28.10.2020 г. (сряда) от 11,00 часа при:

             - начална тръжна месечна наемна цена – 205,00 (двеста и пет) лв. без включен ДДС,

             - депозит за участие в търга – 205,00 (двеста и пет) лв., без включен ДДС,

             - цена на един комплект тръжна документация е 50,00 (петдесет) лева с включен ДДС.

 

              Търговете ще се проведат съгласно горепосочените дати и часове в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

             Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 19.10.2020 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект поотделно.

         Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 22.10.2020 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 22.10.2020 г.

            Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

           Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 20.10.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

             Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637