Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост в района на ЖПС Пловдив

21.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

       На основание чл.16, ал.5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1557/03.09.2020г. на Генералния директор на ДП „НКЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 16-07/20 от 09.07.2020г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”

 

О Б Я В Я В А

    

       Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост. Търговете ще се проведат в сградата на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. "Македония" № 2, селекторна зала, както следва:

          1. „Открита площ – 250,00 кв.м, от които: открита площ № 1 – 142,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за склад за резервни части за кранове и открита площ № 2 – 108,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ /навес с оградни стени/“, с местонахождение гр. Стара Загора, община Стара Загора, област Стара Загора (част от ПИ с идентификатор 68850.522.5226 по КККР на гр. Стара Загора).

           Търгът ще се проведе на 28.10.2020 г. (сряда) от 9,00 часа.

         - начална тръжна месечна наемна цена – 313,00 (триста и тринадесет) лева без включен ДДС, от която 187,00 (сто осемдесет и седем)лева без включен ДДС за открита площ № 1 – 142,00кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за склад за резервни части за кранове и 126,00 (сто двадесет и шест) лева без включен ДДС за открита площ № 2 – 108,00кв.м. за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ /навес с оградни стени/.

            - депозит 100% от началната цена – 313,00 (триста и тринадесет) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 50,00 (петдесет) лева.

           2. „Помещение – 19,00 кв.м, част от сграда „Прелезопазачница и четно“ (с идентификатор 10104.502.2.4 по КККР на с. Варвара), с местонахождение с. Варвара, община Септември, област Пазарджик, в района на жп гара Варвара, за фризьорски услуги.

            Търгът ще се проведе на 28.10.2020 г. (сряда)  от 10,00 часа.

            - начална тръжна месечна наемна цена – 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС

            - депозит 100% от началната цена – 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС.

            - цена на тръжната документация с включен ДДС - 25,00 (двадесет и пет) лева.

            Начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Пловдив, с адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2 или по банков път по сметката на поделението.

        Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 19.10.2020г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

            Депозит за участие в търговете се внася в срок до 16.00 часа на 21.10.2020 г. (сряда);

           Заявленията за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Пловдив,  гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2 в срок до 16,00 часа на 22.10.2020г. (четвъртък).   Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.10.2020г. (четвъртък).

           Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

         Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 20.10.2020г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

           Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Пловдив, ул. „Македония" № 2, тел: 032/626 535