Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на УДВГД Пловдив

23.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 1556/03.09.2020 год. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 16-07/20 год. от 09.07.2020 год. на УС на ДП „НК ЖИ”

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост:

  1. „Площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Пазарджик (сграда с идентификатор 55155.508.457.14 по КККР на гр. Пазарджик - стар идентификатор 55155.508.457.8 по КККР на гр. Пазарджик), за поставяне на банкомат /АТМ устройство/, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 103,00 (сто и три) лв без ДДС.

Депозит за участие: 103,00 (сто и три) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 30.10.2020 год. (петък) от 09:30 ч.

Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 19.10.2020 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония”№ 2 в срок до 16:00 часа на 26.10.2020 год. (понеделник). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.10.2020 год. (понеделник).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаният актив може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 22.10.2020 год. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено „УС и ИК” - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962