Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична държавна собственост в района на ЖПС Горна Оряховица

28.09.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1474/21.08.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 12-05/20 от 21.05.2020 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП НК ЖИ/

О Б Я В Я В А

І. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 1 438,00 кв.м, от които: открита площ № 1 – 45,00 кв.м за поставяне на кантар, открита площ № 2 – 39,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис, открита площ № 3 – 44,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за навес, открита площ № 4 – 4,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за санитарен възел и открита площ № 5 – 1 306,00 кв.м за складиране, извозване и търговия с отпадъци от черни и цветни метали”, с местонахождение гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново (в ПИ с идентификатор 16359.501.6 по КККР на гр. Горна Оряховица), в района на жп гара Горна Оряховица - товарна.

Търгът ще се проведе на 04.11.2020 г. (сряда) в сградата на ЖПС Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96, от 09,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 1 494,00 (хиляда четиристотин деветдесет и четири) лева без включен ДДС, от които 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС за открита площ № 1 – 45,00 кв.м за поставяне на кантар, 86,00 (осемдесет и шест) лева без включен ДДС за открита площ № 2 – 39,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за офис, 28,00 (двадесет и осем) лева без включен ДДС за открита площ № 3 – 44,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за навес, 2,00 (два) лева без включен ДДС за открита площ № 4 – 4,00 кв.м за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ за санитарен възел и 1 332,00 (хиляда триста тридесет и два) лева без включен ДДС за открита площ № 5 – 1 306,00 кв.м за складиране, извозване и търговия с отпадъци от черни и цветни метали;

- депозит за участие в търга, в размер на 1 494,00 (хиляда четиристотин деветдесет и четири) лв.;

- цена на тръжната документация – 100,00 (сто) лева с включен ДДС;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Горна Оряховица или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 26.10.2020 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Краен срок за внасяне на депозита до 16,00 часа на 28.10.2020 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Горна Оряховица.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Горна Оряховица на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 96 в срок до 16,00 часа на 29.10.2020 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.10.2020 г. (четвъртък).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Горна Оряховица в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при подаване на документите за участие в търга.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.10.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97, инж. Недю Недев – Ръководител звено/служба „УСК” ЖПС Горна Оряховица при ДП „НК ЖИ”, тел. 0886 741 037.