Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна държавна собственост в района на УДВГД София

28.09.2020 г.

ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

 

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 1505/27.08.2020 г. и № 1504/27.08.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 12-05/20 от 21.05.2020 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания Железопътна инфраструктура /ДП НКЖИ/

  

О Б Я В Я В А

  

 Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична/частна държавна собственост, представляващи:

  1. „Помещения с обща площ - 32,00 кв.м, от които: помещение с площ – 23,36 кв.м за кафе с консумация на алкохол, помещение с площ – 4,32 кв.м за обществена дамска тоалетна и помещение с площ – 4,32 кв.м за обществена мъжка тоалетна”, с местонахождение гр. Перник, община Перник, област Перник, в чакалнята на приемното здание на жп гара Перник пътническа (сграда с идентификатор 55871.505.837.5 по КК на гр. Перник).

- дата и час на търга 04.11.2020 г. (сряда) от 09,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 143,00 (сто четиридесет и три) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 143,00 (сто четиридесет и три) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

 

  1. „Помещение – 52,00 кв.м”, с местонахождение с. Вакарел, община Ихтиман, област Софийска, в приемното здание на жп гара Вакарел (имот № 000994 по КВС на с. Вакарел), за склад.

- дата и час на търга 04.11.2020 г. (сряда) от 10,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 132,00 (сто тридесет и два) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 132,00 (сто тридесет и два) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

 

  1. „Площ – 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Клисура, община Карлово, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Стряма (сграда с идентификатор 37277.910.1.1 по КККР на гр. Клисура), за търговска дейност – поставяне на кафе – автомат.

- дата и час на търга 04.11.2020 г. (сряда)  от 11,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 40,00 (четиридесет)лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 40,00 (четиридесет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

 

  1. „Сграда – 68,00 кв.м”, с местонахождение гр. София, община Столична, район „Подуяне”, област София град, в района на жп гара София товарна (сграда с идентификатор 68134.600.1276.1 по КККР на гр. София), за ателие – изработване на кожени изделия.

- дата и час на търга 04.11.2020 г. (сряда) от 13,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 352,00 (триста петдесет и два) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 352,00 (триста петдесет и два) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

 

  1. „Помещения с обща площ – 80,36 кв.м за автогара, от които: помещение с площ – 40,00 кв.м за чакалня, помещение с площ – 24,96 кв.м за билетни каси и помещение с площ – 15,40 кв.м за стая за отдих на персонала”, с местонахождение гр. Враца, община Враца, област Враца, в приемното здание на жп гара Враца (сграда с идентификатор 12259.1021.326.2 по КККР на гр. Враца).

- дата и час на търга 04.11.2020 г. (сряда) от 14,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 424,00 (четиристотин двадесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 424,00 (четиристотин двадесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

 

Търговете ще се проведат на 04.11.2020 г. (сряда) в сградата на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД София или по банкова сметка на УДВГД София.

Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа 26.10.2020 г. (понеделник), в счетоводството на УДВГД София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, етаж 4. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 27.10.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 28.10.2020 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на УДВГД София

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а., етаж четвърти в срок до 16,00 часа на 29.10.2020 г. (четвъртък) Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.10.2020 г. (четвъртък).

Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД София, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 120а, етаж четвърти в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 120а, инж. Пенка Лазарова – ръководител звено/служба ”УСИК” към УДВГД София при ДП НКЖИ, GSM: 0888700145.