Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост в района на УДВГД Горна Оряховица

13.11.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

  

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповеди № 1882/02.11.2020 г. и № 1893/02.11.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-08/20 от 13.08.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

I. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

  1. „Открита площ – 10,00 кв.м (площ № 1 – 3,40 кв.м и площ № 2 – 6,60 кв.м)”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, на източна и северна фасадни стени на служебна сграда „Строително ремонтна секция - работилница“ (сграда с идентификатор 10135.65.4.16 по КККР на гр. Варна), за поставяне на 2 (два) броя рекламно информационни елементи /РИЕ/.

- дата и час на търга 21.12.2020 г. (понеделник) от 09,30 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 81,00 (осемдесет и един) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 81,00 (осемдесет и един) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС.

 

II. Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

2. „Обособена площ под навес с ограждения – 90,00 кв.м”, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, при магазията на Товарна гара, в района на жп гара Плевен (навес, част от сграда с идентификатор 56722.651.409.27 по КК на гр. Плевен), за склад.

- дата и час на търга 21.12.2020 г. (понеделник) от 10,15 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147,00 (сто четиридесет и седем) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 147,00 (сто четиридесет и седем) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

3. „Помещение – 9,00 кв.м”, с местонахождение гр. Плевен, община Плевен, област Плевен, в сградата на Товарна гара, в района на жп гара Плевен (сграда с идентификатор 56722.651.409.27 по КК на гр. Плевен), за склад.

- дата и час на търга 21.12.2020 г. (понеделник) от 11,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 34,00 (тридесет и четири) лева;

- цена на един брой тръжна документация 25,00 (двадесет и пет) лева с ДДС

  

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, стая № 204.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Тръжни документации за участие в търговете се закупуват в срок до 16.00 часа на 09.12.2020 год. (сряда), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 14.12.2020 год. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 14.12.2020 год. (понеделник) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 14.12.2020 год. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 14.12.2020 год. (понеделник).

Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори  в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97 и GSM: 0884693069 и 0887072322.