Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична и частна държавна собственост, намиращи се на територията на ДП НКЖИ - УДВГД Пловдив

16.11.2020 г.

                                                         ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

               На основание чл.16, ал.5, чл.19, ал.2 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповеди № 1890/02.11.2020 г. и № 1891/02.11.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдени от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 20-08/20 от 02.10.2020 г. на УС на ДП НКЖИ

                                                                                         О Б Я В Я В А

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична държавна собственост, както следва:

  1. „Открита площ - 2,00 кв.м”, с местонахождение гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив, на рампа до магазията на жп спирка Кричим (част от ПИ с идентификатор 39921.505.39 по КККР на гр. Кричим), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат и автомат за пакетирани стоки и напитки, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 58,00 (петдесет и осем) лв без ДДС.

Депозит за участие: 58,00 (петдесет и осем) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 23.12.2020 год. (сряда) от 09:30 ч.

  1. „Площ - 1,00 кв.м”, с местонахождение с. Зимница, община Стралджа, област Ямбол, в чакалнята на приемното здание на жп гара Зимница (сграда с идентификатор 30898.501.1.7 по КК на с. Зимница), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 26,00 (двадесет и шест) лв без ДДС.

Депозит за участие: 26,00 (двадесет и шест) лв без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

Дата и час на търга: 23.12.2020 год. (сряда) от 10:00 ч.

Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 14.12.2020 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 17.12.2020 год. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 17.12.2020 год. (четвъртък).

Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 15.12.2020 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено УС и ИК - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962; 0889 813729.