Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост в района на ЖПС Шумен

20.11.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 1886/ 02.11.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 18-08/20 от 13.08.2020 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 284,00 кв.м, от които: площ № 1 - 88,00 кв.м, представляваща площ под навес с оградни стени за склад (попадаща в ПИ с идентификатор 10135.65.17 по КККР на гр. Варна), площ № 2 – 116,00 кв.м за паркиране на коли за ремонт (попадаща в ПИ с идентификатор 10135.65.19 по КККР на гр. Варна) и площ № 3 – 80,00 кв.м за паркиране на служебни коли (попадаща в ПИ с идентификатор 10135.65.14 по КККР на гр. Варна), с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, ул. „Девня“ № 7.

Търгът ще се проведе на 29.12.2020 г. (вторник) в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад № 1, конферентна зала, от 11,30 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 488,00 (четиристотин осемдесет и осем) лева без включен ДДС, от която 160,00 (сто и шестдесет) лева без включен ДДС за площ № 1 - 88,00 кв. м, представляваща площ под навес с оградни стени за склад; 194,00 (сто деветдесет и четири) лева без включен ДДС за площ № 2 - 116,00 кв. м за паркиране на коли за ремонт и 134,00 (сто тридесет и четири) лева без включен ДДС за площ № 3 - 80,00 кв. м за паркиране на служебни коли;

- депозит за участие в търга, в размер на 488,00 (четиристотин осемдесет и осем) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Шумен или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 16.12.2020 г. (сряда), в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, срещу сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 21.12.2020 г. (понеделник) в касата или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад № 1 в срок до 16,00 часа на 21.12.2020 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 21.12.2020 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Шумен в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16,00 часа на 21.12.2020 г. (понеделник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Варна, пл. „П. Славейков” № 1А, инж. Мария Белчева – специалист „УС” и наеми/районен ЖПС Шумен при ДП НКЖИ, тел. 0885 688 991.