Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – частна държавна собственост в района на ЖПС София

17.11.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл.19, ал.2 от ЗДС; чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение Заповед № 1879/02.11.2020 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решениe № 20-08/20 от 27.08.2020 г. на Управителния съвет на ДП „НК Железопътна Инфраструктура”

 

О Б Я В Я В А

 

 Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот частна държавна собственост, представляващ:                          

1. „Открита площ № 15 – 18,00 кв.м“, с местонахождение гр. София, община Столична, район Сердика, област София град, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 116А (част от ПИ с идентификатор 68134.511.100 по КККР на гр. София), за поставяне на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ, за гараж.

Търгът ще се проведе на 06.01.2021 г. (сряда) от 11,00 часа при:

- начална тръжна месечна наемна цена – 49,00 (четиридесет и девет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга –49,00 (четиридесет и девет) лева без включен ДДС;

- цена на един комплект тръжна документация е 25,00 (двадесет и пет) лева с включен ДДС.

 

Търгът ще се проведе съгласно горепосочената дата и час в административната сграда на ЖПС София на адрес: София, бул. „Кн.Мария Луиза” 120 А.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 29.12.2020 г. (вторник), в счетоводството на ЖПС  София, гр. София, бул. „Кн.Мария Луиза” №120 А. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС София, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 120 А  в срок до 16,00 часа на 31.12.2020 г. (четвъртък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 31.12.2020 г.

 Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС София в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 29.12.2020 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” №120 А,  тел. 932 3637