Обяви

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила РМС № 726 от 15 октомври 2020 год., за отчуждаване на имот – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Изграждане на железопътен надлез на км 9+925.22 по път 1 и км 9+923.55 по път 2 и жп мост на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 над река Искър в жп участък София – Елин Пелин“

19.11.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Обект „Изграждане на железопътен надлез на км 9+925.22 по път 1 и км 9+923.55 по път 2 и жп мост на км 9+987.04 по път 1 и на км 9+985.98 по път 2 над река Искър в жп участък София – Елин Пелин“ от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на район „Искър“, Столична община, област София, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на МС № 726 от 15 октомври 2020 год., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 20.11.2020 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.