Обяви

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила РМС № 539 от 31 юли 2020 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Подобект 22 „Пътен прелез на км 171+620“ за изграждане на пътен надлез на км 171+586, Подобект 23 „Пътен прелез на км 187+590“ за изграждане на пътен надлез на км 187+590 и Подобект 24 „Пътен прелез на км 192+625“ за изграждане на пътен надлез на км 192+625 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези /подлези за жп участък Пловдив – Бургас“

24.11.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Подобект 22 „Пътен прелез на км 171+620“ за изграждане на пътен надлез на км 171+ 586, Подобект 23 „Пътен прелез на км 187+590“ за изграждане на пътен надлез на км 187+590 и Подобект 24 „Пътен прелез на км 192+ 625“ за изграждане на пътен надлез на км 192+ 625 от Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези /подлези за жп участък Пловдив – Бургас“ от Проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“ на територията на област Ямбол, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на МС № 539 от 31 юли 2020 год., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 25.11.2020 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.