Обяви

Инвестиционно предложение за „Изграждане на нова тягова подстанция Русе и включването ѝ в система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

27.11.2020 г.

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Кн. Мария Луиза” 110, Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното си предложение:

„Изграждане на нова тягова подстанция Русе и включването ѝ в система за телеуправление и телесигнализация SCADA“

С реализацията му ще се постигне: осигуряване на надеждно електрозахранване; намаляване разходите за заплащане на консумираната реактивна енергия, респективно повишаване качеството на захранващото напрежение; намаляване времезакъсненията в следствие аварии по електрозахранването; постигане на оперативна съвместимост; осигуряване на пълен мониторинг върху положението на съоръженията и стойностите на електрическите параметри в участъка, който ще се обслужва от ТПС Русе.

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на нова тягова подстанция Русе, разположена на територията на област Русе, община Русе в землището на  гр. Русе.

За предоставяне на допълнителна информация, лице за контакти:

инж. Мирослава Доганджийска – тел. (02) 932 3863 e-mail: m.dimcheva@rail-infra.bg