Обяви

Съобщение за уведомяване на собствениците на засегнатите имоти, за започване на процедура по изплащане на равностойното парично обезщетение, определено във влязлото в сила Решение на Министерски съвет /РМС/ № 702 от 1 октомври 2020 год., за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект „Ж.п. линия София – Пловдив", участък „Елин Пелин – Ихтиман“ от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на община Ихтиман, Софийска област

03.12.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария Луиза” 110,  Булстат 130823243, представлявана от инж. Красимир Папукчийски – Генерален директор

 

на основание чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост, ДП НКЖИ, като инвеститор на Обект „Ж.п. линия София – Пловдив", участък „Елин Пелин – Ихтиман“ от Проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: ж.п. участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“ на територията на община Ихтиман, Софийска област, УВЕДОМЯВА собствениците на засегнатите имоти, че обезщетенията определени в Решение на МС № 702 от 1 октомври 2020 год., са внесени в банка БНБ.

Началната дата за изплащане на обезщетенията, определени във влязлото в сила решение е 04.12.2020 г., след представяне на документи, удостоверяващи правото на собственост върху съответния отчуждаем имот.