Обяви

Продажба на апартамент № 2 (две), находящ се на първи жилищен етаж, вход „А“, блок 11А, кв. „Ботунец“, р-н Кремиковци, гр. София, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.8360.123.4.2

14.12.2020 г.

ДП "Национална компания железопътна инфраструктура"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 20 от 26.11.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

       Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 2 (две), находящ се на първи жилищен етаж, вход „А“, блок 11А, кв. „Ботунец“, р-н Кремиковци, гр. София, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.8360.123.4.2, със застроена площ от 43,42 кв. м, състоящ се от стая, кухня и сервизни помещения, ведно с мазе № 2 (две), с площ от 2,18 кв. м, както и 3,481 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

       Търгът ще се проведе на 20 януари 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 19 410,60 (деветнадесет хиляди четиристотин и десет и 0,60) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 9 000,00 (девет хиляди) лева, вносим, в срок до 14 януари 2021 г.;

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

      Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 11 януари 2021 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

      Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 14 януари 2021 г.

      Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от до 14 януари 2021 г.

      Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 12 януари 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова