Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на УДВГД Пловдив

22.12.2020 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 2211/17.12.2020 год. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 22-09/20 год. от 24.09.2020 год. на УС на ДП НКЖИ

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост:

  1. „Преходни помещения с обща площ – 21,40 кв.м“, с местонахождение гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив, обособена част от магазията на жп гара Хисар (сграда, разположена в ПИ № 5120 по КИР план на гр. Хисар), за склад и производство на малки метални изделия, при следните условия:

Начална тръжна месечна наемна цена: 48,00 (четиридесет и осем) лв. без ДДС.

Депозит за участие: 48,00 (четиридесет и осем) лв. без ДДС.

Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв. с ДДС.

Дата и час на търга: 28.01.2021 год. (четвъртък) от 10:30 ч.

Търгът ще се проведе в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 18.01.2021 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 22.01.2021 год. (петък). Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 22.01.2021 год. (петък). Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на описания актив може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 20.01.2021 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес:

Звено УС и ИК - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962