Обяви

Продажба на апартамент № 2 (две), находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Иван Ведър“ № 23, гр. Русе

06.01.2021 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 21 от 26.11.2020 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

           Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 2 (две), находящ се на първи жилищен етаж, ул. „Иван Ведър“ № 23, гр. Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.8.865.1.2, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 66,35 (шестдесет и шест цяло тридесет и пет стотни) кв. м, ведно с 28,10 % (двадесет и осем цяло и десет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

           Търгът ще се проведе на 12 февруари 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 26 792,70 (двадесет и шест хиляди седемстотин деветдесет и два и 0,70) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 13 000,00 (тринадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 08 февруари 2021 г.;

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

          Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 01 февруари 2021 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

          Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 08 февруари 2021 г.

          Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от до 08 февруари 2021 г.

          Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 04 февруари 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова