Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 36,970 т отпадъци от скрепителен материал

08.01.2021 г.

                                                                                            ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр.109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 2002/19.11.2020 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 1733/29.12.2020 г. на Директора на ЖПС София

 

 

                                                                                  О Б Я В Я В А

 

 

Търг с тайно наддаване за продажба на 36,970 т отпадъци от скрепителен материал, намиращи се на: жп гара Драгоман – 1,350 т, жп гара Сливница – 1,450 т, жп гара Волуяк – 1,120 т, жп гара София изток – 0,640 т, жп гара София-север – 12,577 т, жп гара Костенец – 1,915 т, жп гара Подуяне – 0,322 т, жп гара Белово – 1,087 т, жп гара Вакарел – 0,694 т, жп гара Пирдоп – 4,376 т, жп гара Храбърско – 0,530 т, жп гара Перник – 1,022 т, жп гара Дупница – 1,380 т, жп гара Симитли – 0,165 т, жп гара Петрич – 2,022 т, жп гара Радомир – 5,491 т, жп гара Кюстендил – 0,499 т,  жп гара Батановци – 0,330 т.

Откриване на тръжната процедура на 15.01.2021 г. (петък) от 08:30 часа в Административната сграда на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” 120А, залата на втория етаж при:

  1. Начална тръжна цена 6 284,90 (шест хиляди двеста осемдесет и четири и 0,90) лева без ДДС лева.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 628,49 (шестстотин двадесет и осем и 0,49) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, касата или по банковата сметка на ДП НКЖИ - ЖП Секция София, IBAN: BG29 CECB 9790 33E2 3499 01, SWIFT BIС: CECBBGSF при ЦКБ АД.

Тръжната документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа на 21.01.2021 г. (четвъртък) в служба „УСК” на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” 120А, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на ЖПС София.

Огледа се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 22.01.2021 г. (петък) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на 36,970 т отпадъци от скрепителен материал е  в района на ЖПС София.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:30 часа на 22.01.2021 г. (петък) в деловодството на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” 120А.

Отваряне и класиране на офертите – 10:00 часа на 25.01.2021 г. (понеделник)  в ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” 120А, заседателна зала на втория етаж.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 02.02.2021 г. (вторник)  от 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС София, гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” 120А, залата на втория етаж при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация –до 16:00 часа на 29.01.2021 г. (петък) в служба „УСК” на ЖПС София на адрес: гр. София, бул. „Княгиня Мария-Луиза” 120А;

            - оглед на актива - всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 01.02.2021 г. (понеделник) срещу документ за закупена тръжна документация;

            - внасяне на депозит за участие в търга до 14:00 часа на 01.02.2021 г. в касата или по банковата сметка на ДП НКЖИ - ЖП Секция София, IBAN: BG29 CECB 9790 33E2 3499 01, SWIFT BIС: CECBBGSF при ЦКБ АД.

- приемане на заявления за участие в търга до 16:30 часа на 01.02.2021 г.

Отваряне и класиране на офертите -  02.02.2021 г. (вторник) от 10:00 ч.

За контакти тел.:  02 932 3049;  0887 855067