Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична собственост в района на УДВГД Пловдив

22.02.2021 г.

                                   ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

      На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 3-194/04.02.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 23-10/20 г. от 06.10.2020 на УС на ДП НКЖИ

                                                                        О Б Я В Я В А

       Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

       1. „Площ - 2,00 кв.м”, с местонахождение гр. Първомай, община Първомай, област Пловдив, в чакалнята на приемното здание на жп гара Първомай (сграда с идентификатор 59080.550.1.14 по КК на гр. Първомай), за търговска дейност – поставяне на вендинг автомат за вода и безалкохолни напитки, при следните условия:

       Начална тръжна месечна наемна цена: 35,00 (тридесет и пет) лв без ДДС.

       Депозит за участие: 35,00 (тридесет и пет) лв без ДДС.

       Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

       Дата и час на търга: 31.03.2021 год. (сряда) от 09:30 ч.

       2. „Площ - 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Септември (сграда с идентификатор 66264.510.1.7 по КК на гр. Септември), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

       Начална тръжна месечна наемна цена: 42,00 (четиридесет и два) лв без ДДС.

       Депозит за участие: 42,00 (четиридесет и два) лв без ДДС.

       Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

       Дата и час на търга: 31.03.2021 год. (сряда) от 10:00 ч.

       3. „Площ - 1,00 кв.м”, с местонахождение гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик, в чакалнята на приемното здание на жп гара Пазарджик (сграда с идентификатор 55155.5508.457.14 по КК на гр. Пазарджик), за търговска дейност – поставяне на кафе-автомат, при следните условия:

       Начална тръжна месечна наемна цена: 52,00 (петдесет и два) лв без ДДС.

       Депозит за участие: 52,00 (петдесет и два) лв без ДДС.

       Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

        Дата и час на търга: 31.03.2021 год. (сряда) от 10:30 ч.

        Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

        Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 22.03.2021 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

        Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 25.03.2021 год. (четвъртък).                Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 25.03.2021 год. (четвъртък).

        Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

        Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 23.03.2021 год. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

        Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено УС и ИК - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962.