Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична собственост в района на УДВГД Пловдив

23.02.2021 г.

                                                    ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

      На основание чл.16, ал.5 от ЗДС и чл.13, ал.6 от ППЗДС, в изпълнение на Заповед № 3-229/09.02.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Протокол № 26-11/20 г. от 26.11.2020 на УС на ДП НКЖИ

                                                                                         О Б Я В Я В А

     Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, както следва:

  1. „Открита площ № 1 - 200,00 кв.м”, с местонахождение гр. Свиленград, община Свиленград, област Хасково, част от площадка за товарене и разтоварване на автомобили, в района на жп гара Свиленград (в ПИ с идентификатор 65677.1.92 по КК на гр. Свиленград), за складиране на строителни материали, при следните условия:

     Начална тръжна месечна наемна цена: 159,00 (сто петдесет и девет) лв без ДДС.

     Депозит за участие: 159,00 (сто петдесет и девет) лв без ДДС.

     Цена на тръжната документация: 50,00 (петдесет) лв с ДДС.

     Дата и час на търга: 01.04.2021 год. (четвъртък) от 09:30 ч.

  1. „Помещения с обща площ – 46,08 кв.м”, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в приемното здание на жп гара Владимир Павлов (сграда с идентификатор 07079.605.212.11 по КК на гр. Бургас), за дърводелски услуги, при следните условия:

    Начална тръжна месечна наемна цена: 61,00 (шестдесет и един) лв без ДДС.

    Депозит за участие: 61,00 (шестдесет и един) лв без ДДС.

    Цена на тръжната документация: 25,00 (двадесет и пет) лв с ДДС.

    Дата и час на търга: 01.04.2021 год. (четвъртък) от 10:00 ч.

    Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, 2-ри етаж.

     Начин на плащане на цената - в лева в касата на УДВГД Пловдив, с адрес гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 или по банков път на сметката на предприятието.

     Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 22.03.2021 год. (понеделник) в счетоводството на УДВГД, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

     Заявленията за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2 в срок до 16:00 часа на 26.03.2021 год. (петък).              Заявленията, подадени по пощата, се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 26.03.2021 год. (петък).

     Декларация за обработка на лични данни, съгласно ЗЗЛД, се подава извън (отделно) от заявлението за участие в търга, в деловодството на УДВГД Пловдив в срок до 16,00 часа до деня предхождащ датата на търга или при закупуване на тръжната документация.

    Оглед на описаните активи може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 24.03.2021 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация.

    Допълнителна информация може да се получи на адрес: Звено УС и ИК - УДВГД Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Македония” № 2, тел. 0884 690111; 0885 022962; 0889813729.