Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1 (едно), находящ се на първи жилищен етаж, блок № 9, ул. „Пролет“ № 5, с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора

23.02.2021 г.

ДП "Национална Компания железопътна инфраструктура"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 4 от 17.02.2021 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 1 (едно), находящ се на първи жилищен етаж, блок № 9, ул. „Пролет“ № 5, с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора, със застроена площ от 49,46 (четиридесет и девет цяло и четиридесет и шест стотни) кв. м, състоящ се от спалня, кухня, баня с тоалетна, коридор и тераса, заедно с принадлежащото му избено помещение № 3, както и 67,63 (шестдесет и седем цяло шестдесет и три стотни) кв. м право на строеж и 7,185 (седем цяло сто осемдесет и пет хилядни) % идеални части от общите части на сградата.

            Търгът ще се проведе на 01 април 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 13 099,00 (тринадесет хиляди деветдесет и девет) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 6 500,00 (шест хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 26 март 2021 г.;

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

           Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 22 март 2021 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

           Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 26 март 2021 г.

           Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от до 26 март 2021 г.

           Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 24 март 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

           За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова