Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в района на ЖПС Бургас

24.02.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № 3-233/09.02.2021 г. на Генералния директор на ДП „НК ЖИ”, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 26-11/20 от 26.11.2020 г. на Управителния съвет на ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” /ДП „НК ЖИ”/

 

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост, представляващ: „Открита площ – 1,00 кв.м“, с местонахождение гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, в района на жп гара Владимир Павлов, до южната фасадна стена на административна сграда с идентификатор 07079.605.217.2 - чакалня (част от ПИ с идентификатор 07079.605.217 по КККР на гр. Бургас), за търговска дейност – поставяне на кафе – автомат.

Търгът ще се проведе на 02.04.2021 г. (петък) в сградата на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, ет. 1, стая 6 от 11,00 часа, при:

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 85,00 (осемдесет и пет) лева без включен ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 85,00 (осемдесет и пет) лв.;

- начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Бургас или по банкова сметка на ЖПС Бургас.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16.00 часа на 22.03.2021 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов” № 1, срещу сума в размер на 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1 в срок до 16,00 часа на 29.03.2021 г. (понеделник). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 29.03.2021 г. (понеделник).

Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Бургас в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 25.03.2021 г. (четвъртък) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, Стамена Иванова – Ръководител звено/служба „УСК” към ЖПС Бургас, тел. 0887 699 773.