Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ жилище-апартамент № 51 (петдесет и едно), находящ се на девети жилищен етаж, блок 13, ж.к. „Русаля“, гр. Попово

25.02.2021 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 2 от 17.02.2021 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

           Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ жилище-апартамент № 51 (петдесет и едно), находящ се на девети жилищен етаж, блок 13, ж.к. „Русаля“, гр. Попово, община Попово, област Търговище, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57649.503.2269.1.50, със застроена площ от 86,02 (осемдесет и шест цяло и две стотни) кв. м, ведно с избено помещение № 26, с площ 2,99 (две цяло деветдесет и девет стотни) кв. м, заедно със съответните 2,31 (две цяло тридесет и една стотни) идеални части на от общите части на сградата и от правото на строеж.

          Търгът ще се проведе на 05 април 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 27 935,00 (двадесет и седем хиляди деветстотин тридесет и пет) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 13 500,00 (тринадесет хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 29 март 2021 г.;

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 23 март 2021 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

         Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 29 март 2021 г.

        Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от до 29 март 2021 г.

        Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 26 март 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова