Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 86101.600.3, с площ от 1 408 кв. м, начин на трайно ползване: за железопътна гара, спирка, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Якоруда, с. Юруково

16.06.2021 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 10 от 31.05.2021 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

          Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 86101.600.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-66/02.10.2009 г., с площ от             1 408 (хиляда четиристотин и осем) кв. м, начин на трайно ползване: за железопътна гара, спирка, с местонахождение на имота: област Благоевград, община Якоруда, с. Юруково.

          Търгът ще се проведе на 23 юли 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 16 933,00 (шестнадесет хиляди деветстотин тридесет и три) лева без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 8 000,00 (осем хиляди) лева, вносим, в срок до 19 юли 2021 г.;

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

          Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 12 юли 2021 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 500,00 (петстотин) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

          Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 19 юли 2021 г.

          Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 19 юли 2021 г.

          Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 15 юли 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

          За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.