Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 35167.504.8476, с площ от 1 001 (хиляда и един) кв. м, с местонахождение на имота: област Стара Загора, гр. Казанлък

21.06.2021 г.

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 15 от 03.06.2021 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

           Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 35167.504.8476 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/16.08.2007 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ от  1 001 (хиляда и един) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, начин на трайно ползване: за железопътна гара, спирка, с местонахождение на имота: област Стара Загора, гр. Казанлък.

           Търгът ще се проведе на 28 юли 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 24 907,00 (двадесет и четири хиляди деветстотин и седем) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 12 000,00 (дванадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 22 юли 2021 г.;

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

          Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 19 юли 2021 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

           Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 22 юли 2021 г.

          Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 22 юли 2021 г.

          Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 20 юли 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

          За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.