Обяви

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - публична държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - УДВГД Горна Оряховица

06.07.2021 г.

ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

На основание чл. 16, ал. 5 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З - 1052/24.06.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-03/21 от 29.03.2021 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

 

О Б Я В Я В А

      

Търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост, представляващи:

  1. „Обособена част от метален навес с ограждения – 61,50 кв.м, от които: 47,10 кв.м за ремонтни услуги и 14,40 кв.м за битови услуги”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на Товарна гара Шумен (част от съоръжение, изградено в ПИ с идентификатор 83510.669.506 по КК на гр. Шумен).

- дата и час на търга 12.08.2021 г. (четвъртък) от 10,00 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 110,00 (сто и десет) лева без включен ДДС, от която 90,00 (деветдесет) лева без включен ДДС за площ – 47,10 кв.м за ремонтни услуги и 20,00 (двадесет) лева без включен ДДС за площ – 14,40 кв.м за битови услуги;

- депозит за участие в търга, в размер на 110,00 (сто и десет) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  1. „Обособена част от метален навес с ограждения – 107,30 кв.м, от които: 44,25 кв.м за складова дейност и 63,05 кв.м за ремонтни услуги”, с местонахождение гр. Шумен, община Шумен, област Шумен, в района на Товарна гара Шумен (част от съоръжение, изградено в ПИ с идентификатор 83510.669.506 по КК на гр. Шумен).

 - дата и час на търга 12.08.2021 г. (четвъртък) от 10,45 часа,

- начална тръжна месечна наемна цена в размер на 183,00 (сто осемдесет и три) лева без включен ДДС, от която 63,00 (шестдесет и три) лева без включен ДДС за площ – 44,25 кв.м за складова дейност и 120,00 (сто и двадесет) лева без включен ДДС за площ – 63,05 кв.м за ремонтни услуги;

- депозит за участие в търга, в размер на 183,00 (сто осемдесет и три) лева;

- цена на един брой тръжна документация 50,00 (петдесет) лева с ДДС.  

   Търговете ще се проведат в сградата на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 2-ри, зала за търгове /стая № 204/.

Начин на плащане на цената – в лева в касата на УДВГД Горна Оряховица или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

   Тръжна документация за участие в търговете се закупува в срок до 16.00 часа на 02.08.2021 год. (понеделник), в счетоводството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж 12. Тръжна документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице за всеки обект по отделно.

   Оглед на активите може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа до 04.08.2021 год. (сряда) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имотите - по образеца приложен към тръжните документи.

    Депозит за участие в търговете се внася до 16,00 часа на 05.08.2021 год. (четвъртък) в касата или по банкова сметка на УДВГД Горна Оряховица.

    Заявления за участие в търговете се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в срок до 16,00 часа на 06.08.2021 год. (петък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно от 06.08.2021 год. (петък).

      Декларациите за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подават извън (отделно от) заявленията за участие в търговете в деловодството на УДВГД Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” № 97, етаж втори в деня на подаване на заявлението за участие или в периода от подаване на заявлението за участие в търга до 16,00 часа в деня, предхождащ търга.

     Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител“ № 97 и GSM: 0884693069