Обяви

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти - частна държавна собственост, предоставени за управление на ДП НКЖИ - ЖПС Шумен

12.07.2021 г.

                                                                         ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

 

       На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 3 и ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, в изпълнение на Заповед № З-1051/24.06.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ, утвърдена от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Решение № 05-03/21 от 29.03.2021 г. на Управителния съвет на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура” /ДП НКЖИ/

                                                                                                                 О Б Я В Я В А

       Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ:

       „Помещение – 5,30 кв.м”, с местонахождение гр. Варна, община Варна, област Варна, пл. „Петко Р. Славейков” № 1, ет. 1, в сграда бивше ЖПУ Варна (в СОС с идентификатор 10135.1506.708.1.8 по КК на гр. Варна), за склад на щайги.

       Търгът ще се проведе на 18.08.2021 г. (сряда), в Административната сграда на ЖПС Шумен, гр. Шумен, Гаров площад 1, конферентна зала от 11,30 часа, при:

        - начална тръжна месечна наемна цена в размер на 29,00 (двадесет и девет) лева без включен ДДС;

        - депозит за участие в търга в размер на 29,00 (двадесет и девет) лева;

        - цена на тръжната документация – 25,00 (двадесет и пет) лева, с включен ДДС;

        - начин на плащане на цената – в лева в касата на ЖПС Шумен или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

       Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16,00 часа на 09.08.2021 г. (понеделник), в счетоводството на ЖПС Шумен на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице.

       Депозит за участие в търга се внася до 16,00 часа на 11.08.2021 г. (сряда) в касата или по банкова сметка на ЖПС Шумен.

       Заявленията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ЖПС Шумен, на адрес гр. Шумен, Гаров площад 1, в срок до 16,00 часа на 12.08.2021 г. (четвъртък). Заявленията подадени по пощата се считат за подадени в срок, ако пощенското клеймо е с дата на подаване не по-късно 12.08.2021 г. (четвъртък).

       Декларацията за обработка на лични данни съгласно ЗЗЛД се подава извън (отделно от) заявлението за участие в търга в деловодството на ЖПС Шумен в срок до 16,00 часа до деня предхождащ дата на търга или при закупуване на тръжната документация.

       Оглед на актива може да се извърши всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа до 10.08.2021 г. (вторник) срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

       Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Шумен, Гаров площад 1, или на тел. 0897 024 542 – Дияна Иванова – специалист УС и наеми/районен при ЖПС Шумен.