Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 65677.1.1137 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свиленград, с площ от 2 125 (две хиляди сто двадесет и пет) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, с местонахождение на имота: област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград

12.07.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 16 от 06.07.2021 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 16 от 06.07.2021 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65677.1.1137 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Свиленград, с площ от 2 125 (две хиляди сто двадесет и пет) кв. м, трайно предназначение на територията: територия на транспорта, с местонахождение на имота: област Хасково, община Свиленград, гр. Свиленград.

Търгът ще се проведе на 18 август 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

- начална тръжна цена в размер на 34 409,00 (тридесет и четири хиляди четиристотин и девет) лева без ДДС;

- депозит за участие в търга, в размер на 17 000,00 (седемнадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 12 август 2021 г.;

- начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 09 август 2021 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 12 август 2021 г.

Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 12 август 2021 г.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 10 август 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

За контакти, тел. 02/932 28 75 – Т. Гъркова.