Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 193,00 (сто деветдесет и три) броя бракувани, неразкомплектовани оловни акумулаторни батерии, находящи се на склад в жп работилница Враца към ЖПС Враца.

14.07.2021 г.

 

                                                                                            ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № 3-1125/05.07.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 690/12.07.2021 г. на Директора на ЖПС Враца

                                                          

                                                                                       О Б Я В Я В А

           

Търг с тайно наддаване за продажба на 193,00 (сто деветдесет и три) броя бракувани, неразкомплектовани оловни акумулаторни батерии, находящи се на склад в жп работилница Враца към ЖПС Враца.

Натоварването и транспорта на активите са за сметка на купувача.

Откриване на тръжната процедура от 10:00 часа на 22.07.2021г. (четвъртък) при:

  1. Начална тръжна цена 2 856,35 (две хиляди осемстотин петдесет и шест и 0,35) лева без ДДС. Същият да се начислява съгласно ЗДДС.
  2. Депозит за участие в търга в размер на 285,64 (двеста осемдесет и пет и 0,64) лева.
  3. Начин на плащане на цената – в лева, в касата или по банковата сметка на ЖПС Враца, ЦКБ АД КЛОН ВРАЦА, BIC: CECBBGSF BG28CECB979033H0875000.

Тръжна документация за участие в търга може да се закупува в срок до 16:00 часа на 26.07.2021г. (понеделник), в стаята на звено УСК към ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15, срещу невъзвръщаема сума в размер на 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на ЖПС Враца.

            Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 09:00  до 16:00  часа след публикуване на обявата до 27.07.2021 г. (вторник) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположението на активите е гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца, жп работилница.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 28.07.2021 г.(сряда) в деловодството на  ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15.

Отваряне и класиране на офертите – 10:30 часа на 29.07.2021г. (четвъртък) в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15, заседателна зала.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на  09.08.2021г (понеделник) от 10:00 часа в ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15, при същите тръжни условия със следните срокове:

- закупуване на тръжна документация – от 10:30 до 16:00  часа на 11.08.2021г.(сряда)

- внасяне на депозит за участие в търга – до 16:00 часа на 12.08.2021г. (четвъртък)

-оглед на актива – всеки работен ден от 10:30 до 16:00 часа до 12.08.2021г.(четвъртък)

- приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 13.08.2021г.(петък) в деловодството на  ЖПС Враца, гр. Враца, ул. „Васил Кънчов” №15

Отваряне и класиране на офертите – 16.08.2021г.(понеделник)

За контакти тел.: 0888 696 213