Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ обект № 5 (пет), находящ се на втори жилищен етаж, блок 25, жп блокове Стара гара, гр. Плевен, област Плевен, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.651.207.5.5

14.07.2021 г.

ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 19 от 09.07.2021 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

           Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ обект № 5 (пет), находящ се на втори жилищен етаж, блок 25, жп блокове Стара гара, гр. Плевен, област Плевен, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.651.207.5.5, със застроена площ 30,42 (тридесет цяло и четиридесет и две стотни) кв. м, ведно с принадлежащото му избено помещение № 5, с площ 17,88 (седемнадесет цяло осемдесет и осем стотни) кв. м, както и 11,40 (единадесет цяло и четиридесет стотни) % идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

          Търгът ще се проведе на 20 август 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 13 231,00 (тринадесет хиляди двеста тридесет и един) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 6 500,00 (шест хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 16 август 2021 г.;

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 09 август 2021 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

        Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 16 август 2021 г.

        Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 16 август 2021 г.

        Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 12 август 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

        За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова