Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 415 (четиристотин и петнадесет), находящ се на пети жилищен етаж, ул. „Борисова“ № 124, гр. Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4886.3.107

16.07.2021 г.

ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"

 

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 20 от 09.07.2021 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 415 (четиристотин и петнадесет), находящ се на пети жилищен етаж, ул. „Борисова“ № 124, гр. Русе, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4886.3.107, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, със застроена площ от 24,13 (двадесет и четири цяло и тринадесет стотни) кв. м, ведно с изба № 44, с площ от 4,99 кв. м, и изба № 97, с площ от 11,62 кв.м, заедно с 0,725 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж.

            Търгът ще се проведе на 23 август 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 17 864,00 (седемнадесет хиляди осемстотин шестдесет и четири) лева, без ДДС;

            - депозит за участие в търга, в размер на 8 500,00 (осем хиляди и петстотин) лева, вносим, в срок до 16 август 2021 г.;

            - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

          Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 11 август 2021 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

          Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 16 август 2021 г.

          Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 16 август 2021 г.

         Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 16 август 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

         За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова