Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на 16 броя бракувани МПС, намиращи се на територията на ЖПС Бургас

16.07.2021 г.

                                                                                            ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

На основание чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7/14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, издадена от Министъра на финансите (ДВ, бр. 109/1997 г., последно изменение бр. 102/2005 г. в сила от 01.01.2006 г.) и в изпълнение на Заповед № З - 1148/07.07.2021 г. на Генералния директор на ДП НКЖИ и Заповед № 120/12.07.2021 г. на Директора на ЖПС Бургас.

                                                          

                                                                                                                              О Б Я В Я В А

 

            Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи, заведени в баланса на ЖПС Бургас и  намиращи се на територията на ЖПС Бургас, по позиции и с начални тръжни цени, както следва:

      Позиция № 1 – Автобус Чавдар с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Владимир Павлов, гр. Бургас, с инв. № 5223043 – 795,00 (седемстотин деветдесет и пет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 2 – Товарен автомобил, ГАЗ 53 A, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Владимир Павлов, гр. Бургас, с инв. № 5223049 - 795,00 (седемстотин деветдесет и пет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 3 – Товарен автомобил, ИФА, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Владимир Павлов, гр. Бургас, с инв. № 5223066 - 795,00 (седемстотин деветдесет и пет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 4 – Товарен автомобил, АВИА ПРЕСЛАВ, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Владимир Павлов, гр. Бургас, с инв. № 5223048 - 795,00 (седемстотин деветдесет и пет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

Позиция № 5 – Товарен автомобил, ГАЗ 53, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Владимир Павлов, гр. Бургас, с инв. № 205203600005 – 780,00 (седемстотин и осемдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

Позиция № 6 – Товарен автомобил, ГАЗ 66, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Карнобат, гр. Карнобат, с инв. № 205203600000 - 785,00 (седемстотин осемдесет и пет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 7 – Товарен автомобил, УАЗ 3741, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Карнобат, гр. Карнобат, с инв. № 5100122 - 785,00 (седемстотин осемдесет и пет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 8 – Товарен автомобил, ГАЗ 53 А, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Карнобат, гр. Карнобат, с инв. № 5223051 - 785,00 (седемстотин осемдесет и пет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 9 – Товарен автомобил, ГАЗ 53 А, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Завет, с. Завет, с инв. № 78002535 – 790,00 (седемстотин и деветдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 10 – Товарен автомобил, ГАЗ 53 А, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Ямбол, гр. Ямбол, с инв. № 5223057 - 790,00 (седемстотин и деветдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 11 – Товарен автомобил, ГАЗ 53 А, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Ямбол, гр. Ямбол, с инв. № 5223058 - 790,00 (седемстотин и деветдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 12 – Товарен автомобил, ГАЗ 53 А, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Ямбол, гр. Ямбол, с инв. № 5223024 - 790,00 (седемстотин и деветдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 13 – Товарен автомобил, ГАЗ 53 А, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Ямбол, гр. Ямбол, с инв. № 5223013 – 795,00 (седемстотин деветдесет и пет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 14 – Товарен автомобил, ТАЗ 1500, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Ямбол, гр. Ямбол, с инв. № 5223047 - 780,00 (седемстотин и осемдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 15 – Товарен автомобил, ГАЗ 53 А дизел 4Т, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Твърдица, гр. Твърдица, с инв. № 5223081 - 790,00 (седемстотин и деветдесет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

      Позиция № 16 – Автобус ПАЗ, с прекратена регистрация, бракуван, находящ се в района на жп гара Лозарево, с. Лозарево, с инв. № 205203600004 - 785,00 (седемстотин осемдесет и пет) лева, без ДДС. Същият да се начислява при спазване разпоредбите от ЗДДС. Натоварването и транспорта са за сметка на купувача;

Търгът ще се проведе на 05.08.2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, стая № 6:

- Депозит за участие в търга представляващ 10 на сто от началната тръжна цена, както следва:

           -   за позиция № 1 - 79,50 (седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) лева без ДДС;

-   за позиция № 2 - 79,50 (седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) лева без ДДС;

-   за позиция № 3 - 79,50 (седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) лева без ДДС;

-   за позиция № 4  -  79,50 (седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) лева без ДДС;

-   за позиция № 5  -  78,00 (седемдесет и осем лева) лева без ДДС;

 

-  за позиция № 6  -  78,50 (седемдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС;

-  за позиция № 7  - 78,50 (седемдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС;

-   за позиция № 8  - 78,50 (седемдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС;

-   за позиция № 9   - 79,00 (седемдесет и девет лева) лева без ДДС;

-   за позиция № 10 - 79,00 (седемдесет и девет лева) лева без ДДС;

-   за позиция № 11 - 79,00 (седемдесет и девет лева) лева без ДДС;

-   за позиция № 12 - 79,00 (седемдесет и девет лева) лева без ДДС;

-   за позиция № 13 -  79,50 (седемдесет и девет лева и петдесет стотинки) лева без ДДС;

-   за позиция № 14 - 78,00 (седемдесет и осем лева) лева без ДДС;

-   за позиция № 15 - 79,00 (седемдесет и девет лева) лева без ДДС;

-   за позиция № 16 - 78,50 (седемдесет и осем лева и петдесет стотинки) лева без ДДС;

платим в срок до 16:00 часа на 03.08.2021 г. (вторник) в касата или по банковата сметка на ДП НКЖИ - „Централна Кооперативна Банка“ АД, IBAN BG71CECB979033H1683400, SWIFT BIC CECBBGSF.

            -  Начин на плащане на цените – в лева.

- Тръжната документация за участие в търга се закупува в срок до 16:00 часа на 29.07.2021 г. (четвъртък) в звено УСК на ЖПС Бургас, стая 6, на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, срещу невъзвръщаема сума в размер на 100 (сто) лева, платима в касата на ЖПС Бургас.

Оглед се извършва всеки работен ден след предварителна заявка от 9:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 30.07.2021 г. (петък) срещу документ за закупена тръжна документация.

Местоположение на активите -  на територията на ЖПС Бургас.

Откриване на тръжната процедура за подаване на заявки за участие в търга 26.07.2021 г. (понеделник).

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 04.08.2021 г. (сряда) в деловодството на ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1.

Отваряне и класиране на офертите ще се извърши на 05.08.2021 г. (четвъртък) от 10:00 часа в ЖПС Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, стая № 6.

При неявяване на кандидати за участие в търга, повторен търг да се открие на 05.08.2021 г. (четвъртък)  от 13:00 часа в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, стая № 6, при същите тръжни условия със следните срокове:

            - закупуване на тръжна документация – до 16:00 часа на 10.08.2021 г. (вторник) в  звено УСК на ЖПС Бургас на адрес гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1;

            - оглед на активите - всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа след публикуване на обявата до 11.08.2021 г. (сряда) срещу документ за закупена тръжна документация;

            - внасяне на депозит за участие в търга до 16:00 часа на 12.08.2021 г. (четвъртък) в касата или по банковата сметка на ЖПС Бургас.

            - приемане на заявления за участие в търга до 16:00 часа на 13.08.2021 г. (петък) в деловодството на ЖПС Бургас на адрес гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1.

Отваряне и класиране на офертите от 10:00 часа на 16.08.2021 г. (понеделник) в Административната сграда на ЖПС Бургас, гр. Бургас, бул. „Иван Вазов“ № 1, стая 6;

 

За контакти тел.:  0887699773 – инж. Стамена Иванова – Ръководител служба УСК