Обяви

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 20 (двадесет), находящ се на седми жилищен етаж, вход Б, бл. 3, ж.к. „Иглика“, гр. Добрич

19.07.2021 г.

ДП "Национална компания Железопътна инфраструктура"

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост, във връзка с чл. 59 от същия и в изпълнение на Решение № РТ - 18 от 09.07.2021 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

О Б Я В Я В А

            Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ апартамент № 20 (двадесет), находящ се на седми жилищен етаж, вход Б, бл. 3, ж.к. „Иглика“, гр. Добрич, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.612.81.3.44 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, със застроена площ от 64,11 (шестдесет и четири цяло и единадесет стотни) кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, сервизно помещение и балкон, ведно с избено помещение № 20, със застроена площ 2,46 (две цяло и четиридесет и шест стотни) кв. м, както и 2,124 (две цяло сто двадесет и четири) % идеални части.

           Търгът ще се проведе на 25 август 2021 г. в сградата на Централно управление на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 от 10:00 часа, при:

            - начална тръжна цена в размер на 22 158,00 (двадесет и две хиляди сто петдесет и осем) лева, без ДДС;

           - депозит за участие в търга, в размер на 11 000,00 (единадесет хиляди) лева, вносим, в срок до 19 август 2021 г.;

           - начин на плащане на цената – в лева по бюджетна сметка на ДП НКЖИ.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в срок до 16:30 часа на 16 август 2021 г., в стая № 113 на ДП НКЖИ, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110, срещу невъзвръщаема сума в размер на 200,00 (двеста) лева. Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да подпише декларация за конфиденциалност.

         Документите за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на ДП НКЖИ – Централно управление, гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” № 110 в срок до 17:15 часа на 19 август 2021 г.

         Заявленията, подадени по пощата или чрез куриерска фирма, се считат за подадени в срок, ако дата на изпращане е не по-късно от 19 август 2021 г.

         Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до 17 август 2021 г. срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота - по образеца приложен към тръжната документация.

         За контакти, тел. 02/932 37 08 – Юлияна Дюлгерова